Referat af konstituerende bestyrelsesmøde, 1.-2. juni 2012

/ 1 kommentar

Til stede: Ditlev Nissen, Carsten Ørting Andersen, Thorkild Ljørring Pedersen, Klaus Vinter, Henrik Camillo Halle, Helle V. Petersen
Afbud: Anja Dalby
Referent: Helle

Dagsorden:

 1. Velkommen til bestyrelsesmødet
 2. Siden sidst – kort runde
 3. Valg af mødeleder og referent
 4. Godkendelse af dagsorden og referat
 5. Orientering v. formanden, kassereren og andre bestyrelsesmedlemmer
 6. Orientering om samarbejdet med andre organisationer
 7. Evaluering årsmødet
 8. Ny hjemmeside
 9. Næste blad
 10. Konstituering
 11. Økonomi
 12. Samarbejde med andre organisationer
 13. Eventuelt
 14. Mødeevaluering

Ad 1: Vi blev budt velkommen af Carsten, der var vært, da mødet blev afholdt i hans dejlige sommerhus ved Kalundborg.

Ad 2: Dette punkt tog vi fredag aften, efter et delikat aftensmåltid fremtryllet af værten og en fantastisk gåtur til vandet, hvor månen lyste, vinden blæste og vi alle holdt tungen lige i munden for at blive på gåstien!

Alle havde deres glæder og udfordringer i livet. Vi snakkede en del om behovet for forsoning og konflikthåndtering i økosamfundene, for flere af de deltagende er i trælse situationer, der hvor de bor.

Ad 3: Carsten blev valgt til mødeleder, Helle til referent.

Ad 4: Dagsorden blev godkendt, men flere havde ikke fået læst referatet, da det var kommet lidt sent ud.

Ad 5: Ditlev orienterede om, at der er bevilliget 4.000 kr. til Judith og Matawan, der sammen med forældre og børn fra forskellige økosamfund deltager i en ungdomskonference i GEN-E regi. Pengene er taget fra rejsekontoen og årsmødebudgettet (her blev der kun brugt 2.700 ud af et
budget på 6.000).

I forbindelse med EDE i Hallingelille har Ditlev modtaget henvendelse fra to ghanesere. Han har sendt brev tilbage, men understreger, at alle forpligtelser ligger hos Hallingelille.

I seneste nr. af ”Økosamfund i Danmark” er en annonce om et kursus i permakultur på Gotland. Der er ikke kommet nogle henvendelser, så vi opfordres til at gøre reklame i vores økosamfund og andre relevante steder.

Orientering fra kassereren er flyttet til næste møde, hvor Catalina også deltager.

Ad 6: Intet til dette punkt

Ad 7: Vi evaluerede årsmødet fredag aften. Der var bred enighed om, at Hesbjerg havde været en god vært. Inden næste årsmøde skal vi arbejde på at skabe bedre kontakt til LØS’ medlemmer, hvordan kan det gøres? Vi var også enige om, at GF skal være strammere opbygget og ikke tage så lang tid. Der skal ikke være så meget debat, så rummet for debat skal skabes på anden vis. Vi skal også være flere om at arrangere GF.

Beretningen og fremtidsplanerne skal i højere grad være bestyrelsens frem for formandens. Dette kræver måske en vedtægtsændring.

Ad 8: Bestyrelsesmødet lagde hårdt ud fredag med Lindas præsentation af forslag til opbygning af ny hjemmeside. Mulighederne er mange og til næste møde, den 26. august, skal vi hver især bruge hjemmesiden og give kommentarer til Linda og Henrik, der meldte sig som tovholder for hjemmesiden indtil næste møde. Her kommer Linda og underviser os 13.00-17.00. Anja vil gerne stå for Facebook-delen, måske også Twitter, det må vi spørge om. Vi skal alle tænke over, hvad der kan skrives under nyheder på hjemmesiden, og alle medlemmer skal lave en præsentation af sig selv på 2-3 linier og sende et portrætbillede til Linda eller Henrik.

Ad 9: Tema for næste blad er økosamfund som inspirationskilde til fornyelse velfærdssamfundet. Carsten er redaktør på næste blad og Linda tager sig af det praktiske. Bladet skal udkomme i november, og ideer til indhold er velkomne. Vi snakkede om, at man kan have en artikel om at vokse op i et økosamfund/fællesskab, fællesskaber som fristed for plejebørn, evt. en artikel af Jørgen Steen Nielsen (journalist på dagbladet Information). Endvidere talte vi om, at bladet også skal afspejle det nære, f.eks. kan man have en artikel om fællesspisning og en artikel om børn og haver.

Linda opfordrede os til at sende næste nr. til alle folketingsmedlemmer.

Vi besluttede at fastsætte en abonnementspris på 150 kr. årligt.

Ad 10: Konstituering: Carsten skal have tilsendt ark med oplysninger om kompetencer og netværksforbindelser fra os alle.

Thorkild er genvalgt som kasserer. Til næste møde skal vi også alle læse forretningsorden og forholde os til den.

Vi tog en runde, hvor vi præsenterede vores kompetencer. Der var mange, så den kommende bestyrelsesperiode tegner til at blive god!

Ad 11: Udsat til næste møde

Ad 12: Intet til dette punkt

Ad 13: Vi talte om, at Hallingelilles aflysning af lille EDE ikke er tjekket, det er et dårligt signal for LØS at sende. Af dette skal vi lære i fremtidige projekter at give os bedre tid, ikke have så travlt med at få tingene gennemført!

Ad 14: Vi afsluttede mødet med en runde, hvor vi hver især gav udtryk for, om bestyrelsesmødet havde levet op til vores forventninger og snakkede om vores visioner for det kommende bestyrelsesarbejde.

Vi var enige om, at vi havde nået meget taget i betragtning, at vi ikke var fuldtallige, nogle måtte gå tidligere lørdag og andre kom først lørdag.

Af ideer til indsatsområder for næste bestyrelsesperiode skal nævnes i tilfældig rækkefølge: At nedbryde fordomme og udbrede kendskabet til LØS, bryde med det elitære image. At synliggøre, at der findes alternativer, blandt andet gennem undervisning, give unge indblik i alternative boformer, arrangere begivenheder, der samler fællesskaberne – det kunne f.eks. være en økofestival (en sådan findes i Portugal, boomfestival(?)).

Vi skal have opbygget et fællessekretariat og evt. have et forretningsudvalg, der kan træffe beslutninger mellem møderne. Vi skal have mere engagerede medlemmer, vi skal udvikle det nordiske samarbejde. Vi kan arrangere en fejring af jordens dag og i den forbindelse udvikle et koncept, der kan bruges til politisk markering. Vi skal arrangere LØS’ 20 års jubilæum, det kan evt. afholdes i Dyssekilde, bruge jubilæet strategisk som hvervekampagne. Vi kan arrangere en udvekslingscamp på 3-4 dage, hvor vi spreder fællesskabsbudskabet.

Print Friendly, PDF & Email
 1. 27. september 2012

  Frands Frydendal

  Jeg skal først beklage at denne kommentar kommer så sent. Men den kan jo stadig nå at komme i betragtning til planlægningen af næste årsmøde.
  Jeg undrer mig over, at bestyrelsens i evalueringen af årsmødet 2012 skriver: “Der skal ikke være så meget debat, så rummet for debat skal skabes på anden vis.”

  Principielt er årsmødet det sted, hvor medlemmerne skal høres, og hvis situationen lægger op til debat, så er der ikke noget at gøre ved det. Som det er refereret meget fint fra årsmødet, er det medlemmernes årsmøde og generalforsamling.

  Jeg er enig i, at rummet for debat skal ændres – men ikke til et mindre rum, men til et bedre og mere målrettet rum. Jeg er ikke enig i, at problemet er at der er for megen debat. Problemet er, at der er for rodet debat – og så bliver det hurtigt for meget. Debatten blev rodet, fordi årsberetningen blandede fortid og fremtid og fakta og fortolkninger.
  Det er bedre praksis at beretningen fremlægger det forgangne år klart, så bestyrelsen nævner og tager ansvar for de kritiske bestyrelsesbeslutninger i årets løb.
  Visionerne og planer for det kommende år skal ikke i årsberetningen, men fremlægges i konkrete, separate forslag til vedtagelse for det kommende år.
  På den måde kan medlemmerne til en generalforsamling debattere sagligt og målrettet og optræde som den foreningens øverste myndighed som vedtægterne lægger op til.
  Et andet ejendommeligt træk ved Årsmødet 2012 var at en del diskussion om året blev lagt ud i en “walk and talk” – hvilket opløser generalforsamlingen midlertidigt, og jeg mener ikke det er i overensstemmelse med de nuværende vedtægter.
  Jeg mener at LØS ville have glæde af en helt anderledes struktur med en bedre balance mellem generalforsamling, bestyrelse og formand og den kunne for min skyld gerne kaldes “LØS version 3”. Det vil dog kræve anderledes vedtægter. Jeg mener ikke at de hidtidige forsøg på at ændre LØS til en version 2 er dybtgående nok.
  Indtil en sådan strukturændring er på plads, så skal medlemmerne inviteres til at deltage inden for de nuværende vedtægter, og så skal årsmødet være LØS’ øverste myndighed.
  Det er så bestyrelsens og formandens opgave at planlægge et årsmøde med et rum til debat, hvor medlemmerne kan få den nødvendige plads til at debattere og blive hørt – også hvis de er uenige med formanden eller bestyrelsen.

Skriv en kommentar

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.