Referat fra generalforsamlingen i LØS, lørdag den 5. maj 2012

/ 1 kommentar

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra arbejdsudvalgene
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget for det kommende år
 7. Valg af formand (ikke på valg i år)
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af autoriseret og intern revisor
 10. Eventuelt

Ad. 1

Carsten Ørting Andersen blev valgt til dirigent
Referent: Lotte Rask (Munksøgård)

Ad. 2

Ditlev Nissen, formand for LØS, fremlagde bestyrelsens beretning og præsenterede fremtidige aktiviteter.
Formandens beretning, der kan læses på: http://www.økosamfund.dk/beretning-2011 , blev vedtaget. Der
var en stemme imod.

Ad. 3

Carsten Ørting Andersen orienterede om arbejdet i Landdistrikternes fællesråd.
Thorkild Ljørring Pedersen orienterede om arbejdet med Klimafonden og genskabelse af Den grønne fond.
Thorkild Ljørring Pedersens orientering kan læses på http://www.økosamfund.dk/beretning-2011
Ditlev Nissen og Lena Dalgaard orienterede om det nordiske samarbejde.

Ad. 4

Bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse blev vedtaget.
Kontingentet er nu:
Medlemskategorier og kontingentsatser fremover:
Enkelt personer 250,-
Enkelt personer i fællesskaber 125,-
Fællesskaber på op til 20 deltagere 610,-
Fællesskaber imellem 20 og 50 deltagere 970,-
Fællesskaber over 50 deltagere 1460,-
Virksomheder i fællesskaber 310,-
Ekstra blade koster 125,-

Ad. 5

Bestyrelsen har stillet et forslag om, at de tager kontakt til en række andre økologiske organisationer med
henblik på at etablere et fællessekretariat.
Olav Scheunemann fra LØB (Landsforeningen for Økologisk Byggeri) kom og fortalte, at de i LØB er åbne
overfor et tættere samarbejde både på et sekretariatsniveau og f.eks. også til årsmøder og andre aktiviteter.
Der var opbakning til, at bestyrelsen går videre og undersøger interessen og mulighederne for et tættere
samarbejde med de andre organisationer.
Camilla Englyst Nielsen (Hallingelille) har foreslået en arbejdsgruppe, der kan arbejde på at styrke de
internationale kontakter til andre økosamfund. Hun vil gerne være tovholder på en gruppe og hører gerne fra
andre interesserede.

Ad. 6

Thorkild Ljørring Pedersen fremlagde regnskabet for 2011 og budgettet for 2012. Begge dele blev vedtaget.
Kirsten Høngsmark (Svanholm), den interne kritiske revisor, påpeger i en skrivelse, at det er uheldigt med et
underskud på ca. 20.000, og at en egenkapital på 24.928 begynder at blive kritisk lav. Hun fremhæver bl.a.,
at bladet LØSNET udgør en meget stor post i regnskabet og anbefaler at tænke i kommunikation via andre
medier.
Det bliver besluttet at gå fra fire årlige udgivelser af bladet til to.

Ad. 7

Formanden er ikke på valg i år, så punktet udgår.

Ad. 8

Lena Dalgaard (Hjortshøj) og Matawan Baio (Dyssekilde) stiller ikke op til genvalg. De vil dog gerne
fortsætte i deres arbejdsgrupper, hvis der bliver behov for det. Bestyrelsen siger mange tak for deres
arbejdsindsats og engagement.
Nyvalgte medlemmer til bestyrelsen:
Anja Dalby (Hjortshøj)
Henrik (Hesbjerg)
Helle V. Petersen (Fri og Fro)
Suppleanter:
Claus (Hesbjerg)
Lena Dalgaard (Hjortshøj)
Matawan Baio (Dyssekilde)
Bestyrelsen byder de nye medlemmer velkommen og ser frem til det kommende års arbejde.

Ad. 9

De autoriserede revisorer Joost & Partner vælges til fortsat at være eksterne revisorer.
Kirsten Høngsmark (Svanholm) vælges til fortsat at være intern kritisk revisor

Ad. 10

Det drøftes, hvordan det kan være, at der ikke er flere medlemmer, der deltager i årsmødet, og hvordan der
kan komme en bedre kommunikation mellem LØS og de medlemmer, der bor rundt om i Økosamfund.
I den forbindelse rejses spørgsmålet om, hvordan LØS skal balancere mellem at være en
interesseorganisation og en medlemsorganisation.
Endelig bliver vigtigheden af, at det er medlemmernes årsmøde og generalforsamling påpeget.
Det anbefales bestyrelsen at arbejde videre med disse spørgsmål og overvejelser.
Referatet skal godkendes af dirigenten og referenten i samhørighed. Carsten Ørting har d. 14. juni fremsendt
sig godkendelse via mail til Ditlev Nissen: ”Jeg kan godkende referatet. Bedste “sommerhilsner Carsten

Til Organisationer LØS ser som mulige samarbejdspartnere

LØS’s bestyrelse er kommet til den konklusion, at vi skal gøre noget andet end det vi gør i dag, hvis vi skal nå ud til en bredere offentlighed med de erfaringer og budskaber som foreningen og dens medlemmer ligger inde med. Som det er nu har vi ikke de menneskelige (frivillige) og  økonomiske ressourcer der skal til, for at LØS kan løfte opgaverne med succes.

Derfor henvender vi os til jer for at undersøge, om nytænkningen kan laves i samarbejde med foreninger der har en forståelse af bæredygtighed, der ligger på linje med LØS. I første omgang tænker vi på foreninger der har en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed. For LØS’ vedkommende udtrykkes dette i bæredygtighedshjulet.

I første omgang tænker vi på foreninger som Permakultur Danmark, Omstilling Danmark, Grønne Familier og Klimabevægelsen. I anden omgang på foreninger som LØS tidligere har samarbejdet med, men som ikke har en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed, fx Landsforening for Økologisk Byggeri, Vedvarende Energi, Landsforeningen af Landsbysamfund, ØkoNet, Økologisk Landbrug m.fl.

Vi forestiller os, at den undersøgende proces kan udmønte sig i et praktisk samarbejde mellem selvstændige organisationer. Formålet er, at skabe rammer for et sekretariat der kan stå for foreningernes drift, således at bestyrelserne kan koncentrer sig om foreningernes opbyggende, formidlende og politiske arbejde. Sekundært kan samarbejdet skabe grundlag for andre samarbejdsmuligheder, men det er sekretariatsopgaverne der har LØS’s primære sigte.

Den primære opgave

Som LØS ser det, er den primære opgave et etablerer et sekretariat der kan løfte foreningernes driftsopgaver:

 • Pasning af telefon og e-mail, medlemsadministration, bogholderi, kursustilmeldinger, udsendelse af breve og blade til medlemmerne m.m.
 • Produktion af foldere, blade, hjemmesider, udstillingsmaterialer, pressemeddelelser m.m. Dette sker i tæt samspil med den enkelte bestyrelse.
 • Salg af annoncer, styring af webshop, produktion af merchandise og formidling af foredrag og konsulentydelser.
 • Fundraising og styring af projekter der har et administrativt overhead.

Disse opgaver skal ske i tæt samspil med den enkelte bestyrelse. Sekretariatet skal kunne favne foreningernes forskellighed så deres særegenheder fastholdes og udvikles.

Sekundære opgaver

Fungerer sekretariatsfunktionen tilfredsstillende kan samarbejdet evt. udbygges med andre fælles aktiviteter, fx:

 • Fælles events 1
 • Formidling af succes historier inden for hver af organisationernes ressortområder.
 • Udvikling af projekter.
 • Undervisnings- og forskningsprojektet; phd, videnskabsbutikker og studerende fra mange forskellige uddannelser
 • Kursusvirksomhed
 • Fremme udveksling mellem forskellige typer af fællesskaber.
 • Fælles medieplatform.
 • Andet

Et forslag til proces

Der er givet vis flere veje til målet. Vi tænker at det kunne være en fordel at vi i efteråret og et halvt
år frem afholder et/flere formandsmøder hvor vi

 1. Får et større kendskab til hinandens organisationer, udviklingsønsker, hjertesager og gensidige fordomme. Formålet er at afdække hvor foreningerne kan have glæde af at samarbejde med hinanden.
 2. Finder strategier der kan igangsætte et eventuelt samarbejde. I tilfælde af at jeres foreninger står med de sammen udfordringer som vores, håber vi, at I har lyst til at mødes til en undersøgende samtale til efteråret.

På vegne af LØS’ bestyrelse.
Venlig hilsen
Ditlev Nissen

Print Friendly, PDF & Email
 1. 27. september 2012

  Frands Frydendal

  Det glæder mig, at referatet bringer min bemærkning om, at det er medlemmernes årsmøde og generalforsamling.
  Nu kunne man jo spørge, “hvad ellers??”; men bemærkningen faldt på baggrund af, at jeg beklagede, at beretningen også i år ikke en fremlæggelse af årets arbejde, som medlemmerne kunne tage stilling til, men en blanding af et udpluk af det forgangne års begivenheder og formandens visioner for næste år. Debatten herom blev vanskelig, og formanden forsøgte at fremtidsrette til den konklusion, at næste år skulle det ikke være formandens årsmødet , men bestyrelsens.
  Det er på denne meget konkrete baggrund, at det gav mening at sige: Nej. Årsmødet er hverken bestyrelsens eller formandens. Det er medlemmernes.
  Jeg mener at dette modsætningsforhold er og gennem årene har været en afgørende del af LØS’ problem med at få mere medlemsdeltagelse, og det skal forliges og integreres før LØS kan forvente at gøre fremskridt med det.

Skriv en kommentar

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.