Høring: Energifællesskaber og borgerinddragelse i udbygningen med Vedvarende Energi

Dato/tid: 1. marts 2023 fra kl. 13 – 16. 
Sted: Pro. D (Saltlageret) på Christiansborg
Tilmelding: Fysisk fremmøde eller online (mødelink tilsendes) 
(Tilmeldingsfrist: fredag d. 24. februar 2023)

Landsforeningen for Økosamfund har i samarbejde med en lang række samarbejdspartnere været med til at organisere en høring for at belyse værdien af energifællesskaber og borgerinddragelse. Der er i dag en række udfordringer hvis man ønsker at etablere energifællesskaber. Høringen vil pege på de store potentialer, der er ved inddragelse af borgerdrevne fællesskaber og danne baggrund for en dialog mellem politikere og interessenter om befordrende regler for den lokale, folkelige Vedvarende Energi (VE) udbygning. Vi håber at mange vil deltage, og på den måde være med til at understrege vigtigheden af et øget fokus på borgerdrevne lokale energifællesskaber.

Baggrund for høringen:
Der er et stort potentiale i at involvere borgerdrevne lokale fællesskaber i de kommende årtiers udbygning med vedvarende energi (VE). Borgerne kan med lokal opbakning etablere VE produktion tæt på forbruget af el, så behovet for udbygning af elnettet mindskes. Med fælles anlæg, ejet af nye lokale energifællesskaber eller af eksisterende fællesskaber, som boligforeningen, andelsboliger, ejerboliger og bofællesskaber, opnås en effektiv drift og god samfundsøkonomi. I stedet for modstand skabes en engageret involvering i klimaindsatsen og samtidig vil de lokalt ejede energi anlæg bidrage til at styrke økonomien og sammenhængskraft, både i lokalområdet og for de involverede kommuner.

Der er med EU’s direktiver for elmarkedet og vedvarende energi opstillet befordrende rammer for lokal deling i energifællesskaber af el mellem borgere og mindre virksomheder. Samtidig er der med den politiske ’Aftale om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer’ (PtX-aftalen fra 15. marts 2022) skabt grundlag for at fremme lokal sammenhæng mellem elproduktion og forbrug bl.a. med indførelse af ’lokal kollektiv tarifering’ rettet mod fællesskabers deling af egenproduceret el ved brug af det kollektive elnet.

Desværre er der i dag stadig en række lovgivningsmæssige hindringer for den borgerdrevne VE-udbygning, som det er nødvendigt at fjerne, så de ikke reelt gennem unødvendige administrative og økonomiske barrierer forhindrer etablering af de borgerdrevne initiativer. Derfor skal de kommende ændringer af Elforsyningsloven og flere bekendtgørelser sikre den ret, som borgere i lokale energifællesskaber og i boligorganisationer har til at etablere og dele egenproduceret el samt konvertere denne til varme og transport – alt sammen forhold, der er helt centrale for den danske politik for elektrificering og sektorintegration.

Læs baggrundsnotatet om høringen her 
Læs meget mere om energifællesskaber her

Program:

13.00: Velkomst ved Lea Wermelin (S)

13.10: Potentialer for borgerdrevet VE udbygning og dets muligheder og begrænsninger i aktuelle udkast til lovforslag og bekendtgørelser, i forhold til EU-regler og politiske aftaler. Oplæg v. Ulrik Jørgensen (energifællesskaber.dk)

13.30: Kommentarer og ønsker fra boligforeninger. Oplæg v. Vibeke Borch Henning (BL – Danmarks Almene Boliger)

13.40: Kommentarer og ønsker fra tre lokale energifællesskaber. Oplæg v. Stephan Krabsen (Avedøre Energifællesskab), Kennet Harpsøe (Permatopia) og Jes Jessen (Borrisrådet)

14.00: Kommentarer og ønsker set fra et kommunalt perspektiv. Oplæg v. Erik Hagelskjær Lauritsen (TMF, København Kommune)

14.10: Net-selskabernes roller ved tilslutning og tarifering af energifællesskaber og boligorganisationer. Oplæg v. Knud Petersen (Bestyrelsesformand Radius-Cerius)

14.20: Spørgsmål til indlæggene og svar

14.40: Kaffepause

15.00: Opsamling af energi og klimabidrag samt spørgsmål til de aktuelle barrierer. Oplæg v. Ulrik Jørgensen (energifællesskaber.dk)

15.10: Paneldebat med energipolitikere. Ordstyrer: Gunnar Boye Olesen, (Miljøorganisationen VE)

15.40: Opsamlende kommentarrunde fra høringens arrangører, ønsker til fremtidige rammer

16.00: Høringen afsluttes

Organisationerne bag høringen:
Høringen har Lea Wermelin som vært og er organiseret i et samarbejde mellem Miljøorganisationen VedvarendeEnergi, Middelgrunden Vindmøllelaug, BL – Danmarks Almene Boliger, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Energifællesskab Avedøre AMBA, Hyllegaard Udvikling, Permatopia, Bofællesskab.dk, Landsforeningen for Økosamfund, Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger, Landsforeningen Økologisk Byggeri, Brancheforeningen for Små og Mellemstore Vindmøller, Dansk Solcelleforening, energifællesskaber.dk samt IDA-selskaberne for Teknologivurdering hhv. Grøn Teknologi